Popis studia

Studium MBA na Institutu manažerské ekonomie probíhá v jednoletém cyklu, který je rozdělen na dílčí semináře. Po jejich absolvování student obhajuje závěrečnou práci před komisí. Při úspěšném obhájení této práce je mu udělen titul Master of Business Administration.

Jednotlivé dílčí semináře jsou organizovány kombinovanou formou studia. Studium probíhá v intenzivní víkendové formě (pátek odpoledne, sobota celý den) v přednáškových prostorách IME. Studium je interaktivní s důrazem na diskuze, řešení případových studií a aplikací nejnovějších teoretických poznatků uváděných na příkladech z praxe. Veškeré výukové materiály (ke každému semináři) budou přístupné formou e-lerningu.

Každý ze seminářů je ukončen obhajobou seminární práce a absolvováním odborného testu. Student obdrží certifikát o absolvování jednotlivého semináře (tento certifikát je zároveň dokladem o absolvování semináře v případě přerušení studia a opětovnému nastoupení na pokračování ve studiu v dalších letech, je možné studium přerušit a nastoupit znovu v dalším období).

Po úspěšném absolvování všech seminářů má student právo obhájit svou závěrečnou práci před komisí složenou ze členů Presidia, jednotlivých přednášejících případně externích pedagogů. Obhajoba závěrečné práce probíhají až po ukončení všech seminářů. Termín obhajoby je stanovený po dohodě se studenty.

Předávání diplomu s právem užívat titul Master of Business Administration (MBA) je závěrečným ceremoniálem a završením celého studia.


<<< Návrat na stránky


Tisková verze www.ime-mba.cz