MBA

Master of Business Administration (MBA alebo tiež M.B.A.) je študijný program, zameraný na získanie vedomostí v obore manažmentu. K MBA štúdiu sú prijímaní len uchádzači s vysokoškolským vzdelaním a s dostatočnou, najmä manažérskou praxou. Štúdium MBA programov je spravidla jeden a pol až trojročné, najčastejšie však dvojročné. Vyučovacím jazykom MBA programov vo svete je väčšinou angličtina. Priemerné ročné školné sa vo vyspelých západných krajinách pohybuje zhruba okolo 10.000, – až 20.000, – EUR, na najprestížnejších školách však nezriedka presahuje 50.000, – EUR. MBA programy poskytujú ako teoretické vzdelanie v základných disciplínach manažmentu, tak zvládnutie nevyhnutných praktických manažérskych zručností, akými sú napr. riešenie problémov, rozhodovanie, správanie a komunikácia. Počas štúdia sa tiež využívajú aktívne metódy ako prípadové štúdie, didaktické hry, hranie rolí a pod. Vyučované predmety (kurzy) závisia na tom, či je program MBA orientovaný skôr všeobecne, alebo či je zameraný na určitú manažérsku disciplínu. Medzi predmety, ktoré sa spravidla v každom programe v tej či onej podobe vyučujú, patria nasledujúce:

Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce prípadne projektu. Úspešní absolventi tohto programu získavajú titul MBA (uvádzaný za menom) a príslušný diplom popr. certifikát.

V súčasnej dobe je možné v Česku študovať MBA takmer na dvoch desiatkach ako súkromných vysokých školách, tak aj na školách štátnych. Štúdium MBA na slovenských školách prebieha vo väčšine prípadov formou zastúpenie zahraničnej univerzity v SR. Štúdium MBA nie je ani na štátnych vysokých školách dotované štátom. Priemerná výška poplatkov za MBA štúdium v ČR sa pohybuje cca medzi 150 000 až 200 000 Kč za akademický rok (náš inštitút toto štúdium poskytuje za 89 000 Kč za celé štúdium). V ČR sa výučba uskutočňuje najčastejšie v jazyku českom popr. v jeho kombinácii s angličtinou, menej často výhradne v angličtine. Najbežnejšou formou štúdia MBA je v Českej republike kombinované štúdium popri zamestnaní. Štúdium popri zamestnaní je v priemere dvojročné, denné štúdium trvá spravidla jeden až jeden a pol roka.


<<< Návrat na stránky


Tisková verze www.ime-mba.cz